ผู้ส่ง ข้อความ
ข้อสอบ
ตอบตอบ: 06/09/2017 7:33 pm    ชื่อกระทู้: แบบทดสอบพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จงเขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลข แล้วคำนวนหาผลรวมของรากทั้งหมดที่เป็นจำนวนเต็ม โดยเขียนแบบ recursive function
pOoh
ตอบตอบ: 27/08/2015 4:49 pm    ชื่อกระทู้: แบบทดสอบพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เผื่อเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนหรือนักเรียนนักศึกษา ส่วนหนึ่งของตัวอย่างแบบทดสอบพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส 2204-2006 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ