Welcome to อาชีวะดอทคอม!

อาชีวะ.com :: ค้นหา
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ค้นหาพบ 25 ที่ตรงกัน
อาชีวะ.com หน้ากระดานข่าวหลัก
ผู้ส่ง ข้อความ
  กระทู้: E-book จดหมายเวียน วิธีการทำจดหมายเวียน
admin

ตอบ: 0
เข้าชม: 1511

ตอบกระดาน: โปรแกรมประมวลผลคำ   ตอบ: 25/10/2018 12:16 am   ชื่อกระทู้: E-book จดหมายเวียน วิธีการทำจดหมายเวียน
E-book จดหมายเวียน วิธีการทำจดหมายเวียน
  กระทู้: การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
admin

ตอบ: 0
เข้าชม: 2160

ตอบกระดาน: ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น   ตอบ: 09/09/2018 11:48 am   ชื่อกระทู้: การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
http://kunyagenie.blogspot.com/
  กระทู้: การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ PC
admin

ตอบ: 0
เข้าชม: 1725

ตอบกระดาน: ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น   ตอบ: 09/06/2018 11:33 am   ชื่อกระทู้: การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ PC
สื่อการเรียนรู้รายวิชา ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ PC
http://pongsawadi.ac.th/wp-content/uploads/2011/11/2201-2416-%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94% ...
  กระทู้: บทเรียนออนไลน์ รายวิชา หลักการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
admin

ตอบ: 0
เข้าชม: 5813

ตอบกระดาน: การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   ตอบ: 22/10/2015 8:38 am   ชื่อกระทู้: บทเรียนออนไลน์ รายวิชา หลักการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
บทเรียนออนไลน์ รายวิชา หลักการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
ตาม URL http://learningsystem.6te.net/
  กระทู้: คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน Joomla
admin

ตอบ: 0
เข้าชม: 4038

ตอบกระดาน: สร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป   ตอบ: 17/01/2013 10:40 am   ชื่อกระทู้: คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน Joomla
joomla คือ CMS ตัวหนึ่งจากหลาย ๆ ตัวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน สำหรับคุณที่ยังไม่รู้จักว่า CMS คืออะไร ขออธิบายสั้น ๆ เพิ่มเติมดังนี้ครับ CMS นั้นเป็นอักษรย่อของ คำว่า "Content Management System ...
  กระทู้: การติดตั้ง AtomyMaxsite 2.0
admin

ตอบ: 0
เข้าชม: 3817

ตอบกระดาน: สร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป   ตอบ: 14/01/2013 3:24 pm   ชื่อกระทู้: การติดตั้ง AtomyMaxsite 2.0
AtomyMaxsite 2.0 เป็นซอฟต์แวร์ ที่เขียนมาจาก php เก็บข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล Mysql สามารถทำงานได้ทั้งใน host ที่เป็น Windows,Unix,Linux เป็นต้น มีการบริหารจัดการในส่วนของ Adminใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีคว ...
  กระทู้: 10 วิธีในการปฎิบัติดูแลช่วยเหลือเด็กติดเกมส์
admin

ตอบ: 0
เข้าชม: 3767

ตอบกระดาน: เด็กกับเกมส์   ตอบ: 06/10/2012 10:53 am   ชื่อกระทู้: 10 วิธีในการปฎิบัติดูแลช่วยเหลือเด็กติดเกมส์
10 วิธีในการปฎิบัติดูแลช่วยเหลือเด็กติดเกมส์

1.สร้างวินัยและความรับผิดชอบตั้งแต่ยังเล็ก
2.ลดโอกาสการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต พ่อแม่ควรเอาคอมพิวเตอร์มาวางไว้กลางบ้านแทนที่จะเป็นห้องส่วนต ...
  กระทู้: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์
admin

ตอบ: 0
เข้าชม: 4326

ตอบกระดาน: เด็กกับเกมส์   ตอบ: 06/10/2012 9:52 am   ชื่อกระทู้: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์
การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเกม
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 ในเขตอำเภอคลอง ...
  กระทู้: วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
admin

ตอบ: 0
เข้าชม: 5426

ตอบกระดาน: วิจัยในชั้นเรียน   ตอบ: 05/10/2012 11:22 am   ชื่อกระทู้: วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
ปัจจุบันจากการสอนในรายวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.) ปวส.1สาขาวิชาภาษาธุรกิจที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มักจะส่งงาน/การบ้านไม่ตรงเวลาที่ครูผู้สอนกำหนด หร ...
  กระทู้: เอกสารประกอบการวิจัยในชั้นเรียน (ฉบับย่อ)
admin

ตอบ: 0
เข้าชม: 4556

ตอบกระดาน: วิจัยในชั้นเรียน   ตอบ: 02/10/2012 10:33 am   ชื่อกระทู้: เอกสารประกอบการวิจัยในชั้นเรียน (ฉบับย่อ)
การวิจัยในชั้นเรียน คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างครูและนักเรียน และบทบาทครู คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรให้กับนักเรียนทั้งชั้น การสอนในชั้นเรียนไม่ใช่การบอกหนังสือ หรือการบอกให้จดหนังส ...
  กระทู้: วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาพฤติกรรมความไม่รับผิดชอบ
admin

ตอบ: 0
เข้าชม: 5563

ตอบกระดาน: วิจัยในชั้นเรียน   ตอบ: 02/10/2012 10:30 am   ชื่อกระทู้: วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาพฤติกรรมความไม่รับผิดชอบ
ผลจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 24 (5) กล่าวว่า “ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบร ...
  กระทู้: วิจัยในชั้นเรียน การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติ
admin

ตอบ: 0
เข้าชม: 5263

ตอบกระดาน: วิจัยในชั้นเรียน   ตอบ: 02/10/2012 9:54 am   ชื่อกระทู้: วิจัยในชั้นเรียน การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติ
เป็นตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแบบอย่าง ตัวอย่างในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน จัดทำเป็นวิจัย 5 บท เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน หรืองานวิจัยทั่ว ๆ ไป ...
  กระทู้: รักเธอ 24 ชั่วโมง
admin

ตอบ: 0
เข้าชม: 3240

ตอบกระดาน: ฟังเพลง   ตอบ: 27/09/2012 3:46 pm   ชื่อกระทู้: รักเธอ 24 ชั่วโมง
มาพักฟังเพลงเพราะ ๆ กันนะคะ
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UPagWl6Kp9U[/youtube]
  กระทู้: โครงการสอนรายวิชาของคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
admin

ตอบ: 0
เข้าชม: 3804

ตอบกระดาน: โครงการสอน   ตอบ: 27/09/2012 11:55 am   ชื่อกระทู้: โครงการสอนรายวิชาของคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เป็นอีกตัวอย่างไฟล์โครงการสอนเผื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หากท่านใดมีไฟล์รายวิชาอื่น ๆ ช่วยแบ่งปันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
  กระทู้: วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระ
admin

ตอบ: 0
เข้าชม: 4835

ตอบกระดาน: วิจัยในชั้นเรียน   ตอบ: 27/09/2012 11:23 am   ชื่อกระทู้: วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส. วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2554
สมัครสมาชิกจึง ...
 
หน้า 1 จากทั้งหมด 2 ไปที่หน้า 1, 2  ถัดไป
ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปยัง:  

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
ครูมะลิดอทคอม | ไอทีดูดี | หนังสือดีดี | ทุเรียนภูเขาไฟ ไร่พีเอ็ม | ภูผาหมอกเขาค้อ | สอบสวน | กฎหมาย | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.26 วินาที